Samsung Galaxy J7 Max Unboxing, hands on, Camera, Features

37 Comments

Leave a Reply
  1. Möbîlð ï$ sø nîcë. Ï lîkë ít vèry mûch. Bût ïn thî$ mòbîlæ B@ttêry ï$ nøt rèmøv@l. I£ mòbìl€ bëcøm€ h@@nng. Ït wïll täkè mørê tìmé tø rê$tårt; Nö @ny önê këy büttòm wørk @t thät tïmæ. PLEASE M@ké thãt kínd§ öf møbîlë ìn whèré bättæry c@n bë rêmøvë.&

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

five × 2 =